નિયમો અને પરિસ્થિતિ

નિયમો અને પરિસ્થિતિ

When you register for any services on our website we ask you for your name, contact information, preferences, and certain demographic information. This information enables us to provide personalized services and communicate separately with you. We also use aggregated information about the use of our services to evaluate our user's preferences, improve our programming and content delivery.

We do not share or sell personally identifiable data with other service providers, who can use such information for commercial promotion. Our newsletter and other mailers are sent to you on your explicit instruction and you can opt out of it at any time.

  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation