સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

Commissioner of Fisheries, Government of Gujarat website complies with World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 level AA. This will enable people with visual impairments access the website using assistive technologies, such as screen readers. The information of the website is accessible with different screen readers.

Various Screen Readers to choose from

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htmExternal website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11External website that opens in a new window Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.phpExternal website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWSExternal website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/External website that opens in a new window Commercial
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation