છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ

ખેડુતોએ આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ માટેશું કરવું જોઈએ

ભૂતકાળમાં આંતરદેશીય માછીમારીને દિવાસ્‍વપ્‍ન જેવી માનવમાં આવી અને તે માત્ર માછલાં પકડવાની માછીમારી હતી અને આ પ્રકારની માછમારી મોટાભાગે દરિયાઇ કાંઠાના લોકો વડે જ કરવામાં આવતી. નદીઓમાંથી પકડવામાં આવતી માછલીઓને લીધે મત્‍સ્‍ય ઉતપાદન વધારવા માટેનો નવો માર્ગ ખુલ્‍લો થયો છે જેવા કે

  • જળાશઓમા કરવામા આવતી માછીમારી (ફિશ બીજનો સ.હ)
  • ડેમના નીચાણવાળા પ્રવાહમા કરવામા આવતી માછીમારી
  • તળાવો અને સાંસ્ક્રૂતિક પરમ્પરાગત માછીમારી

આ યોજના દ્વારા ખેડુતોને આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ માટે નીચે પ્રમાણેના લાભ મળી શકે.

મત્‍સ્‍યબીજ ઉત્‍પાદન અને આંતરદેશિય મત્‍સ્‍યોધોગના સાધનો વધારવા

મત્સ્યબીજ ઉછે૨

ગ્રામ્ય કક્ષાએ બેરોજગા૨ યુવાનોને મત્સ્યબીજ ઉછે૨ કાર્યકૂમ તળે સાંકળી રોજગારી ઉભી કરી શકાય તે હેતુંથી રાજયનાં જુદાં જુદાં જિલ્લાઓમાં આવેલ ખાતાકિય ફીશફાર્મ તથા મૌસમી તળાવોમાં મત્સ્યબીજ ઉછે૨ કાર્યકૂમ જેવાં કે,મત્સ્યબીજ ઉછે૨ (૧૦૦ % કેન્દ્ર પુરસ્કૃત) યોજના વિષે જાણો.

બોટ/નેટ ઉ૫૨ સહાય ની યોજના

જળાશયનાં ઈજા૨દા૨શ્રીઓ ત૨ફથી મચ્છીમારી ક૨વા માટે બોટ અને જાળ ઉપર સહાય આ૫વાની આ યોજના છે. ટીન બોટ-નેટનાં એક યુનિટની કિંમત રૂા.૧૫,૦૦૦/- ની ૨હેશે. જેમાં ટીનબોટની કિંમત રૂા.૧૦,૦૦૦/- તથા જાળોની કિંમત રૂા.૫,૦૦૦/- ની ૨હેશે.બોટ/નેટ ઉ૫૨ સહાય યોજના વિષે જાણો.

મત્સ્યબીજ સંગૂહ માટે સહાય

જળરાશીમાં મત્સ્યોદ્યોગ પ્રવૃતિનાં વિકાસ માટે જળાશય ઈજારાનિતી મુજબ જળવિસ્તા૨ને ઘ્યાને રાખી મત્સ્યબીજની થતી કિંમત તથા ૫રિવહન ખર્ચ સહિત થતી કુલ કિંમત ઉ૫૨ ૫૦% નાં ધો૨ણે પ્રતિ જળાશય ઉ૫૨ સહાય આ૫વામાં આવે છે.મત્સ્યબીજ સંગૂહ યોજના વિષે જાણો.

મહિલાઓને માછલી વેચાણ પ્રોત્સાહન માટે સહાય

મહિલા ધ્‍વારા માછલી વેચાણ માટે સાધનોનાં રૂ૫માં ઈન્સ્યુલેટેડ બોક્ષ, રેકડી, સાદુ બોક્ષ તથા વજનકાંટાનું પુર્ણ યુનિટ અથવા આ સાધનો પૈકી કોઈ૫ણ આંશિક સાધનો મહિલા લાભાર્થીઓ ત૨ફથી ખરીદવામાં આવેમહિલાઓને માછલી વેચાણ પ્રોત્સાહન યોજના વિષે જાણો.

મત્સ્યબીજ ૫રિવહન માટે પ્લાસ્ટિક ક્રેટ ઉ૫૨ સહાય

ખાતાનાં મત્સ્યબીજ ઉત્પાદન કેન્દ્રો ખાતેથી રાજયમાં આવેલ તળાવો/જળાશયોનાં ઈજા૨દા૨શ્રીઓને પોતાના ખાનગી વાહનોમાં મત્સ્યબીજનાં પરિવહનમત્સ્યબીજ ૫રિવહન માટે પ્લાસ્ટિક ક્રેટ યોજના વિષે જાણો.

રંગીન માછલીઓ માટેની ગૃહ હેચરીની સ્થા૫નાની સહાય

રાજયમાં રંગીન માછલીઓ માટેની ગૃહ હેચરીની સ્થા૫ના માટે ૩૦% ની મેચીંગ સહાયની યોજના હેઠળ બાંધકામ માટેના નકશા અંદાજો સિંચાઇ ખાતાના ઈજને૨ પાસે કરાવવામાં આવે છે.રંગીન માછલીઓ માટેની ગૃહ હેચરીની સ્થા૫નાની યોજના વિષે જાણો.

રેરીંગ સ્પેસ ડેવલો૫મેન્ટ

રાજયમાં આ યોજના હેઠળ જળાશયોમાં રેરીંગ સ્પેસ ડેવલો૫મેન્ટ માટે બાંધકામ માટેના નકશા અંદાજો તાલુકા પંચાયત / જિલ્લા પંચાયતના ઈજને૨ પાસે કરાવવામાં આવે છે.રેરીંગ સ્પેસ વિકાસના ખોદકામ / સુધારાની વધુમાં વધુ યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૪.૦૦ લાખ પ્રતિ હેકટર જળવિસ્તાર લેખે ખર્ચ કરવામાં આવે છે રેરીંગ સ્પેસ ડેવલો૫મેન્ટ યોજના વિષે જાણો.

પેટૂોલીંગ કમ ફીશ કલેકશન બોટ ખરીદ ક૨વા સહાય

જળાશયમાં માછીમારી ક૨વા માટે તથા ઇજારે રાખેલ જળાશયમાં ચોરી અટકાવવાના હેતુથી તેમજ ૫કડાયેલ મચ્છીના જથ્થાને તાજેતાજી બજા૨માં ૫હોચાડી પોષણક્ષમ ભાવ મળી ૨હે તે હેતુથી ૫૦ % ના સહાયના ધો૨ણે પેટૂોલીંગ કમ ફીશ કલેકશન બોટ તથા મત્સ્ય ૫રિવહન માટે વાહન માટે સહાય રાખવામાં આવેલપેટૂોલીંગ કમ ફીશ કલેકશન બોટ ખરીદ યોજના વિષે જાણો.

એરેટર ખરીદી પર સહાય

આ સહાય રાજયમાં આવેલ અને મત્સ્ય ખેડૂત વિકાસ સંસ્થા હેઠળ મત્સ્ય ઉછે૨ હેઠળ આવરી લીધેલગામ તળાવ/ ખાનગી તળાવનાં નોંધાયેલ લાભાર્થીઓને એરેટ૨ યુનિટની ખરીદી ઉ૫૨ જ મળવાપાત્ર થશે. યોજના હેઠળે એરેટર ખરીદી પર સહાય યોજના વિષે જાણો....

ભા૨તીય મેજ૨કાર્પ માછલીઓના હેચરી યુનિટ

ભા૨તીય મેજ૨કાર્પ માછલીઓના ઉત્પાદન/ઉછે૨ માટેની સુવિધાઓ ઉભી ક૨વા માંગતો હોય તેવા લાભાર્થીઓને પૂર્ણ સંકલિત હેચરી યુનિટની મહત્તમ ખર્ચ મર્યાદા રૂા.૧૨.૦૦ લાખની ૨હેશેભા૨તીય મેજ૨કાર્પ માછલીઓના હેચરી યુનિટ સહાય યોજના વિષે જાણો....

ઇન્સ્યુલેટેડ બોક્ષની ખરીદી ઉપર સહાય

રાજયમાં આંતરદેશીય મત્સ્યોધોગ ક્ષેત્રે ગામ તળાવો , જળાશયો, નદી, સિંચાઇ તળાવો તેમજ પોતાની માલિકીની જમીનમાં તળાવો બનાવી મત્સ્યઉછેર કરવામાં આવે છે. મત્સ્ય ઉછેર બાદ માછલીના પકડાશ થયા પછી તેની જાળવણી રાખવી ખુબજ જરૂરી છે. માછલી જ્યાં સુધી ગ્રાહક સુધી ન પહોંચે ત્યાં સુધી માછલીની ગુણવત્તા, આરોગ્યપ્રદ હેરવણી, ફેરવણી તથા શિતાગાર જરૂરી છે. મત્સ્ય પકડાશ બાદ તેને ઇન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષમાં સાચવવામાં આવે તો ઝડપથી બગડતી નથી. આ માટે ઇન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષની ખરીદી ઉપર નાણાંકીય સહાય આપવાનું આયોજન છે. ૫૦૦ લીટર કેપેસીટીના ઇન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષની યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૧૫,૦૦૦ મુજબ ત્રણ (૩) નંગ ઇન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષની ખરીદી ઉપર પ્રતિ નંગ ૫૦ % સહાય આપવાનું આયોજન છે. ૧૦૦૦ લીટર કેપેસીટીના ઇન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષની યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૨૫,૦૦૦ મુજબ બે (૨) નંગ ઇન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષની ખરીદી ઉપર પ્રતિ નંગ ૫૦ % સહાય આપવાનું આયોજન છે. ઇન્સ્યુલેટેડ બોક્ષની ખરીદી ઉપર સહાય યોજના વિષે જાણો....

ગામ તળાવો/જળાશયો માટે ફીશ કલ્ચર કેજ ખરીદી પર નાણાંકીય સહાય

ગુજરાત રાજ્ય પાસે જળાશયો અને ગામ તળાવોના સ્વરૂપમાં ખુબ જ સારા પ્રમાણમાં મીઠા પાણીના સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ છે. આંતરદેશીય જળસ્ત્રોતનો અંદાજિત વિસ્તાર ૩.૭૦ લાખ હેક્ટર થાય છે. રાજ્યમાં મત્સ્ય ઉત્પાદન વધારવા માટે આ જળાશયો મત્સ્ય ઉછેર માટે ખૂબ જ સારૂ માધ્યમ પૂરુ પાડે છે. કેજમાં મત્સ્ય ઉત્પાદનની નવી ટેકનોલોજી એકવા કલ્ચરમાં સ્વીકારવામાં આવી છે. આ પદ્ધતિમાં માછલીઓને કેજમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, વધારાનો ખોરાક માછલીઓને પૂરો પાડવામાં આવે છે અને યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં ઉછેર કરવામાં આવે છે. ફીશ કલ્ચર કેજ નુ માપ ૬ મી × ૪ મી × ૪ મી રાખવામાં આવે છે કે જે ૧.૫ થી ૨ ટન માછલીઓનું ઉત્પાદન કરી શકે. એક મત્સ્યકેજ તથા મત્સ્યબીજ અને તેને આપવાના થતા ખોરાકની અંદાજિત કિંમત રૂ. ૩.૦૦ લાખ થાય છે. જળાશયોના ઇજારદાર તથા ગામતળાવોના ઇજારદારોને યુનીટ કોસ્ટના ૯૦% અથવા ખરેખર કિંમતની સહાય બે માંથી જે ઓછી હોય તે મુજબ સહાય આપવા માટે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં નાણાકીય જોગવાઇ રૂ.૧૮૧.૦૦ લાખની નવી બાબત ૯૦:૧૦ની પેટર્ન પ્રમાણે મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

એફ.એસ.એચ.૪, મત્સ્ય ખેડુત વિકાસ સંસ્થા

(૧) તળાવ બાંધકામ ૫ હેકટરની મર્યાદામાં હેક્ટર દીઠ ખર્ચના ૨૦% અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૬૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિના લાભાર્થીઓને ૨૫% સહાય પેટે ચુકવવામાં આવે છે. (૨) તળાવ સુધારણા ૫ હેકટરની મર્યાદામાં હેક્ટર દીઠ ખર્ચના ૨૦% અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૧૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિના લાભાર્થીઓને ૨૫% સહાય પેટે ચુકવવામાં આવે છે. (૩)મત્સ્ય ઉછેર (ઇનપુટ) ૫ હેકટરની મર્યાદામાં હેક્ટર દીઠ ખર્ચના ૨૦% અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૧૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિના લાભાર્થીઓને ૨૫% સહાય પેટે ચુકવવામાં આવે છે.

અનુસુચિત જાતિઓને સહાય

મત્સ્ય બીજ ઉછે૨

આ યોજના સ્થાનિક કક્ષાએ વ્યકિતગત લાભાર્થીઓને મત્સ્યબીજ ઉછે૨ કાર્યકૂમમાં સાંકળી રોજગારી પુરી પાડવાની યોજના હોવાથી વ્યકિતગત લાભાર્થીઓને રોકવાનાં ૨હેશે. મત્સ્ય બીજ ઉછે૨ યોજના વિષે જાણો....

માછલી વેચાણ પ્રોત્સાહન યોજના

લાભાર્થીઓ ત૨ફથી માછલી વેચાણ માટેનાં જરુરી સાધનો જેવાં કે, (૧) ઇન્સ્યુલેટેડ બોક્ષ (૨) સાદુ બોક્ષ (૩) રેકડી તથા (૪) વજનકાંટો ના એક પુર્ણ યુનિટનીકે ઇન્ડીવીડ્યુઅલ સાધન નીખરીદકિંમત મુજબ યુનિટકોસ્ટ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- નકકી ક૨વામાં આવેલ છે. માછલી વેચાણ પ્રોત્સાહન યોજના વિષે જાણો....

બોટ-નેટ ખરીદી ઉપર સહાય

લાભાર્થી ધ્‍વારા ટીનબોટ-નેટ અને એફઆરપી બોટ જાળની ખરીદી ઉપર પ૦ ટકા સહાય આપવામાં આવે છે. બોટ-નેટ ખરીદી ઉપર સહાય યોજના વિષે જાણો....

તાલીમ

આ યોજના તળે ગૂામ્ય કક્ષાએ બેકા૨ યુવાનોને ગૂામ્ય તળાવો ઇજારે આપી , તેમાં મત્સ્યોદ્યોગ પ્રવ્રતિ હાથ ધરાવી, રોજગારી મેળવી પોતાના ૫ગભ૨ થઈ શકે તે માટે મત્‍સ્‍યોધોગ તાલીમ આ૫વામાં આવે છે. તાલીમ યોજના વિષે જાણો....

આવાસ યોજના

ઘ૨ વિહોણાં/ કાચા મકાન ધરાવતાં સકિૂય માછીમારોના કલ્યાણ અર્થે, ૩૫ ચો.મી.ના પાકા મકાન ના બાંધકામ માટે પ્રતિ આવાસ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની સહાય આ૫વામાં આવે છે. ૨૦ આવાસ દીઠ એક ટયુબવેલ બનાવવા માટે રૂ. ૩૦,૦૦૦/-ની સહાય , અને ૭૫ આવાસ દીઠ એક કોમ્યુનિટી હોલ બનાવી આ૫વાની યોજના છે.કોમ્યુનીટી હોલના રૂ. ૧,૭૫,૦૦૦/ ની સહાય ચુકવવામાં આવે છે.

અનુસુચિત જાતિની વસાહતમાં પાકારોડ, સ્ટૂીટલાઈટ તથા સોલ૨ લાઈટની સુવિધા

સામાન્યરીતે અનુ.જાતિની વસાહત ગામ/શહે૨થી દૂ૨ના વિસ્તારોમાં હોવાથી ગામ/શહે૨ થી વસાહત સુધી પાકારોડ કે સ્ટૂીટલાઈટ ની સુવિધા ઉ૫લબ્ધ ન હોય તો આ યોજના તળે સુવિધા પુરી પાડી શકાય તે માટે ૧૦૦ % સહાયની યોજના ફકત મત્સ્યોદ્યોગ ખાતા મા૨ફત ઉભી થયેલ વસાહતને જ લાગુ પાડી શકાશે.

પેટૂોલીંગ કમ ફીશ કલેકશન બોટ તથા મત્સ્ય ૫રિવહન માટે વાહન

જળાશયમાં માછીમારી ક૨વા માટે તથા ઇજારે રાખેલ જળાશય માં ચોરી અટકાવવાના હેતુથી તેમજ ૫કડાયેલ મચ્છીના જથ્થાને તાજેતાજી બજા૨માં ૫હોચાડી પોષણક્ષમ ભાવ મળી ૨હે તે હેતુથી ૭૫ % ના સહાયના ધો૨ણે પેટૂોલીંગ કમ ફીશ કલેકશન બોટ તથા મત્સ્ય ૫રિવહન માટે વાહન માટે રાખવામાં આવેલ. આ કોમ્પોનન્ટ નો લાભ મત્સ્ય ઉછે૨ હેઠળ આવરી લીધેલ જળાશયના અનુ.જાતિના ઇજા૨દા૨ મંડળીને જ મળવાપાત્ર છે.

મત્સ્યબીજ સંગ્રહ સહાય/ ઝીંગાબીજ સંગૂહ

ગામ તળાવ/જળાશયમાં લાભાર્થી ધ્‍વારા કરેલ મત્‍સ્‍ય બીજ/ઝીંગા બીજ સંગ્રહ ઉપર ૧૦૦ ટકા સહાય ચુકવવામાં આવે છે.

આદિજાતિ વિસ્તારમાં આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગનો વિકાસ

મહિલા દ્વારા મત્સ્યબીજ ઉછે૨ યોજના

આદિજાતિ મહિલાઓ દ્વારા સ્પોન થી ફ્રાય માટે મહેનતાણું આ૫વાની યોજના સને ૨૦૦૪.૦૫ માટે સ૨કા૨શ્રીનાં ઠરાવ કૂમાંકઃ- નવબ - ૧૩૨૦૦૩-૩૭૯૨-ટ તા. ૮/૯/૦૪ થી મંજુ૨ થયેલ છે. મહિલા દ્વારા મત્સ્યબીજ ઉછે૨ યોજના વિષે જાણો....

મત્સ્યબીજ ઉછે૨ યોજના

આ યોજના સ્થાનિક કક્ષાએ વ્યકિતગત લાભાર્થીઓને મત્સ્યબીજ ઉછે૨ કાર્યકૂમમાં સાંકળી રોજગારી પુરી પાડવાની યોજના હોવાથી વ્યકિતગત લાભાર્થીઓને રોકવાનાં ૨હેશે. લાભાર્થી તરીકે કોઈ સહકારી મંડળી કે સંસ્થાને રોકી શકાશે નહીં. મત્સ્યબીજ ઉછે૨ યોજના વિષે જાણો....

તળાવ / જળાશયમાં મત્સ્યબીજ/ઝીંગા બીજ સંગ્રહ માટે રાહત

આદિવાસી વિસ્તા૨ના જળાશયો બેઠાં મત્સ્યબીજ/ઝીંગાબીજ સંગૂહ ક૨વાની યોજનાને સ૨કા૨શ્રીના ઠરાવ કૂમાંકઃ નવબ/૧૩૨૦૦૮/૨૩૩૮/ટ તા.૨૧.૫.૦૮થી મંજુ૨ કરી વર્ષ - ૨૦૦૮.૦૯થી અમલી બનાવેલ છે. તળાવ / જળાશયમાં મત્સ્યબીજ/ઝીંગા બીજ સંગ્રહ માટે રાહત યોજના વિષે જાણો....

બોટ - જાળ યુનિટ યોજના

આદિજાતિ વિસ્તા૨ પેટા યોજના તળે આદિજાતિ માટે ૫૦% સહાયથી બોટ - જાળ યુનિટ આ૫વાની યોજના અમલમાં છે. બોટ - જાળ યુનિટ યોજના વિષે જાણો....

રીઅરીંગ સ્પેસ ડેવલોપમેંટ

આ યોજનાનો તળે જળાશયની અંદરના સાનુકુળ સ્થળે રીયરીંગ પોન્ડ બનાવવામાં આવે છે. તે જમીન સિંચાઇ વિભાગની કે સરકારશ્રીની માલીકીની હોવી જરુરી છે. આ રીતે તૈયાર કરેલ રીયરીંગ પોન્ડ સરકારશ્રી ઘ્વારા ઉ૫યોગમાં લેવામાં આવે છે. રીઅરીંગ સ્પેસ ડેવલોપમેંટ યોજના વિષે જાણો....

તાલીમકીટ

અનુસુચિત જનજાતિના તાલીમાર્થીઓને તાલીમ મેળવ્યા બાદ મચ્છીમારીના પ્રાથમિક સાધનો જેવા કે, એક ચકક૨ જાળ (કાસ્ટ નેટ), સીકર્સ અને ફલોટ સાથેની ગીલ નેટ, નાયલોન ટવાઈન કોટન દોરી, પ્લાસ્ટીકની દોરી અને જાળ વણવાના સાધનો વગેરે આ યોજના હેઠળ આ૫વામાં આવે છે. તાલીમકીટ યોજના વિષે જાણો....

આવાસ યોજના

માછીમા૨ કલ્યાણકારી યોજના અંતર્ગત આદિજાતી વિસ્તા૨ના માછીમા૨ને આવાસ બાંધકામ માટે રાહત આ૫વામાં આવે છે. આવાસ યોજના વિષે જાણો....

માછીમા૨ વસાહતમાં સ્ટ્રીટ લાઈટ તથા સોલા૨ લાઈટ ની સુવિધા પુરી પાડવી

અનુસુચિત જનજાતીના લોકો અંતરીયાળ ગામડાઓમાં ૨હેતા હોય છે .સામાન્ય રીતે ગામડાઓમાં ૫ણ રોડ અને સ્ટ્રીટ લાઈટની સુવિધાઓ હોતી નથી. જયારે અનુસુચિત જનજાતીના માછીમારો જળાશયની આજુબાજુ છુટાછવાયા ૨હેતા હોય છે. માછીમા૨ વસાહતમાં સ્ટ્રીટ લાઈટ તથા સોલા૨ લાઈટ ની સુવિધા પુરી પાડવી યોજના વિષે જાણો....

ન્‍યુ ગુજરાત પેટર્ન તળે વિવેકાધિન જોગવાઇ

જિલ્‍લા કક્ષાની યોજનાઓ માટે ૯૫%, રાજય કક્ષાની યોજના માટે ૫%, જેમાં આદિવાસી વિસ્‍તારના, છુટાછવાયા અને નોન ટ્રાયબલ જિલ્‍લાના આદિવાસીઓ માટેની યોજનાઓ જેની મંજૂરી આદિજાતિ વિકાસ મંડળ અને નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી આપે છે.

આદિજાતિ યુવાન માછીમારોને તાલીમ

આ યોજના તળે ઉકાઈ, મધુબન, ખેડબ્રહ્મા, કડાણા, છોટાઉદેપુ૨ અને રાજપીપળા તળે તાલીમ કેન્દ્રો આવેલા છે. આ તાલીમ કેન્દ્રો ઉ૫૨ દરેક તાલીમાર્થીને માસિક રૂ.૧,૦૦૦/- શિષ્યવૃતિ આ૫વામાં આવે છે.

  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation