છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
ઇ-સિટિઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 15-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૫૯૦-ટ માછીમારની ર૦ મી.થી. ઓછી લંબાઇની યાંત્રિક હોડીઓમાં વપરાતા હાઇસ્પી.ડ ડીઝલ પરની વેટ રાહત આપવાની નોન પ્લાીન યોજનાઃ મુખ્ય. સદર ૨૪૦૫-૮૦૦/૦૫ને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુરાખવા વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 800-05-DIESEL-VAT.pdf (2 MB)
2 10-04-2017 એફડીવી-૧૩૨૦૧૬-૧૬૦૧-ટ એફએસએચ-૭ (૧૦૩/૦૧) દરિયાઇ સાધનો વધારવા અન્ય પૂર્વ જરૂરી સવલતો પુરી પાડવી આયોજન યોજનાની ચાલુ બાબત માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રમાં થયેલ જોગવાઇ રૂા. ૪૬૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇને અમલમાં મુકવા વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. FSH-7-103-01.pdf (743 KB)
3 10-04-2017 એફડીવી-૧૩૨૦૧૬-૧૫૯૩-ટ ડેવલપમેન્ટા ચાર્જીસ (વિકાસ ખર્ચ) ની યોજના ૦૦૧/નિર્દેશન અને વહીવટ, ૦૧ એફ.એસ.એચ.૧૮ આયુક્ત અને જીલ્લાે અધિકારીઓ, યોજનાની ચાલુ બાબત માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રકમાં થયેલ રૂા. ૪૨૪.૮૪ લાખની જોગવાઇને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH_18-vikas-kharch.pdf (1 MB)
4 10-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૬૦૩-ટ મુખ્યી સદર-૫૦૫૧- બંદરો અને દિવાદાંડી અંગે મૂડી ખર્ચ જોગવાઇ તળેના પેટા સદર-એફએસએચ-૧૯ નાના બંદરો ખાતે પૂર્વ જરૂરી સવલતો પુરી પાડવાની ૧૦૦ ટકા રાજ્ય યોજના, વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા માટે રૂા. ૬૮૦૦.૦૦ લાખની બજેટ જોગવાઇ થયેલ છે. તેની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-19.pdf (906 KB)
5 10-04-2017 એફડીવી-૧૩૨૦૧૬-૧૫૯૮-ટ પ્રચાર અને વિસ્તવરણ કાર્યક્રમ સંગીન બનાવવો એફ.એસ.એચ.-૧૦ ચાલુ બાબત માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રમાં થયેલ રૂા. ૧૨૦.૦૦ લાખની જોગવાઇને અમલમાં મુકવા વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. FSH-10.pdf (744 KB)
6 07-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૫૮૯-ટ સક્રીય માછીમારો માટે જૂથ અકસ્માવત વિમા યોજના ૫૦ ટકા કે.પુ.યો., એફ.એસ.એચ.-૧૧, ૧૨૦/૦૨ને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા માટે અંદાજપત્રમાં પ્લા૦ન હેઠળ રૂા. ૨૨.૨૦ લાખની જોગવાઇને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-11-120-02.pdf (992 KB)
7 07-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૭-૯-ટ માછીમારોની બોટો ઉપર સેફટી સાધનો પુરા પાડવા માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ માટે રૂા. ૧૫ઇ.૦૦ લાખ (ભારત સરકારશ્રીનો ફાળો રૂા. ૮૫.૦૦ લાખ પ્લા(ન તથા રાજ્ય સરકારશ્રીનો ફાળો રૂા. ૬૮.૦૦ લાખ પ્લાકન) એફ.એસ.એચ.-૨૦, ૧૦૩/૧૪, હેઠળ પ૦ ટકા કેન્દ્ર પુરસ્કૃ્ત યોજના) જોગવાઇ સાથે માછીમારોને (Distress Alert Transmitter) DAT પૂરા પાડવા માટે યોજનાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-20-103-14.pdf (964 KB)
8 07-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૫૮૮-ટ દરિયાઇ મત્યોબાબતદ્યોગના વિકાસ તળે, ફીશરમેન ડેવલપમેન્ટખ રીબેટ ઓન એચ.એસ.ડી. ઓઇલની ૧૦૦ ટકા કેન્દ્રત પુરસ્કૃ ત યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ચાલુ રાખવા માટે પ્લાાન હેઠળ રૂા. ૦.૦૧ લાખની જોગવાઇને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-21-103.pdf (945 KB)
9 07-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૬૦૦-ટ માછીમારોને બાયોમેટ્રીક કાર્ડ આપવાની યોજના ૧૦૦ ટકા કેન્દ્રવ પુરસ્કૃખત યોજનાને સને ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા પ્લાેન હેઠળ રૂા. ૦૦.૦૧ લાખની ટોકન જોગવાઇને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-22-103.pdf (777 KB)
10 07-04-2017 એફડીવી-૧૩૨૦૧૬-૧૫૯૪-ટ એફ.એસ.એચ.-ર મત્ય્ બીજનું ઉત્પા દન અને આંતરદેશીય મત્યો દ્યોગના સાધનો વધારવાની યોજના (આયોજીત) ચાલુ બાબત સને ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રમાં થયેલ. રૂા. ૬૧૮.૦૦ લાખની જોગવાઇને અમલમાં મુકવા વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. FSH-2-101-02.pdf (1 MB)
11 07-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૬૦૨-ટ માછલાં પકડવાની હોડીઓનું યાંત્રિકરણ અને સુધારણા એફએસએચ-૮ (૧૦૩/૦૪) પ૦ ટકા કે.પુ. યો. ને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રમાં થયેલ રૂા. ૩૬૦.૦૦ લાખની જોગવાઇને અમલમાં મુકવા વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-8-103-04.pdf (974 KB)
12 07-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૫૯૯-ટ ૧૦૦ ટકા કેન્દ્રજ પુરસ્કૃવત યોજના સ્ટ્રે ન્ધજની;ગ ઓફ ડેટા બેઇઝ એન્ડા જોગ્રોફિકલ ઇન્ફેર્મેશન સીસ્ટીમ ફોર ધ ફીશરીઝ સેક્ટર ને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા માટે રૂા. ૨૮.૧૦ લાખ પ્લા નની બજેટ જોગવાઇની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-3-101.pdf (903 KB)
13 07-04-2017 એફડીવી-૧૩૨૦૧૬-૧૫૯૭-ટ ૧૦૨/૦૨ એફ.એસ.એચ.૫ ભાંભરા પાણીમાં મત્યો૨ જ દ્યોગનો વિકાસ માટે ચાલુ બાબત સને ૨૦૧૭-૧૮ માટે રૂા. ૬૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઇને અમલમાં મુકવા વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-5-102-02.pdf (774 KB)
14 07-04-2017 એફડીવી-૧૨૨૦૧૬-૧૬૦૭-ટ મુખ્યછ સદર-૫૦૫૧-બંદરો અને દિવાદાંડી અંગે મૂડી ખર્ચ જોગવાઇ તળેના પેટા સદર-૦૧-એફએસએચ-૦૬ ગોદી લંગર સ્થા ન અને જેટીનું બાંધકામ, કેન્દ્ર પુરસ્કૃનત યોજના, વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા માટે રૂા. ૨૦૦૦૦.૦૦ લાખની બજેટ જોગવાઇ થયેલ છે. તેની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. FSH-6.pdf (916 KB)
15 06-04-2017 એફડીવી-૧૩૨૦૧૬-૧૫૯૬-ટ આદિજાતિ વિસ્તા ર પેટા યોજના તળે આદિજાતિ વિસ્તા્રોમાં મત્યોયોજ દ્યોગની આયોજીત યોજના ૭૯૬-૨; એફ.એસ.એચ.-ર વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા બાબત (પ્લા૨ન) (ચાલુ બાબત) FSH-2-796-2.pdf (1008 KB)
12
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation