ઇ-સિટિઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 03-04-2019 એફડીવી/૧૨૨૦૧૭/૧૧૬૦/ટ સક્રિય માછીમારો માટે જુથ અકસ્માત વિમા યોજના એફ.એસ.એચ.-૧૧ T 13.pdf (314 KB)
2 25-06-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૧૧૬૧/ટ વિકાસ ખર્ચની યોજના એફ.એસ.એચ.-૧૮ T 17.pdf (1 MB)
3 01-05-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૭/૧૧૮૭/ટ નાના બોટધારક માચીમારોને કેરોસીન માટે સહાય T 24.pdf (757 KB)
4 30-04-2018 એફડીવી/૧૨૨૦૧૭/૧૧૮૬/ટ ડીઝલ વેટ ૮૦૦/૦૫ T 01.pdf (843 KB)
5 24-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૧૪૨/ટ પ્રચાર અને વિસ્તણ કાર્યક્રમ સંગીન બનાવવો એફ.એસ.એચ.-૧૦ T 12.pdf (526 KB)
6 17-04-2018 એફડીવી/૧૨૨૦૧૭/૧૧૮૪/ટ બંદરો અને દિવાદાંડી એફ.એસ.એચ.-૬ T 07.pdf (334 KB)
7 17-04-2018 એફડીવી/૧૨૨૦૧૮/૧૪૩/ટ દરીયાઇ સાધનો વધારવા અન્ય પુર્વ જરૂરી સવલતો પુરી પાડવી એફ.એસ.એચ.-૭ (૧૦૩/૦૧) (ફીંશીગ બોટ) T 08.pdf (359 KB)
8 17-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૧૨૭૬/ટ બિન આદિજાતી મત્સ્યબીજનું ઉત્પાદન અને આંતરદેશીય મત્સ્યોધોગના સાધનો વધારવાની યોજના (એફ.એસ.એચ.-૨) ૧૦૧/૦૨ T 22.pdf (474 KB)
9 17-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૪૮/ટ નીલ ક્રાંતી હેઠળ દરીયાઇ સાધનો પુરા પાડવા (૧૦૩/૧૫) T 26.pdf (454 KB)
10 16-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૧૨૭૪/ટ સક્રીય માછીમારોની અકસ્માત સહાય યોજના T 27.pdf (602 KB)
11 16-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૧૨૨/ટ મત્સ્યબીજનું ઉત્પાદન અને આંતરદેશીય મત્સ્યોધોગના સાધનો વધારવાની યોજના (એફ.એસ.એચ.-૨) ૧૦૧/૦૨ T 21.pdf (389 KB)
12 16-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૨૪/ટ મકાનોના બાંધકામ હેઠળ ચાલુ કામો એફ.એસ.એચ.-૧૨ T 29.pdf (344 KB)
13 12-04-2018 એફડીવી/૧૨૨૦૧૮/૨૬/ટ મત્સ્યોધોગ વિભાગ તળેની કચેરીના મકાનોનું અને કર્મચારી નિવાસોમાં સુધારો અને ફેરફાર યોજના એફ.એસ.એચ.-૧૨ T 14.pdf (371 KB)
14 10-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૮/૨૭/ટ બંદરો અને દિવાદાંડી અંગે મુડી ખર્ચ એફ.એસ.એચ.-૧૯ T 18.pdf (331 KB)
15 09-04-2018 એફડીવી/૧૩૨૦૧૭/૧૧૬૧/ટ વિકાસ ખર્ચની યોજના એફ.એસ.એચ.-૧૮ T 16.pdf (327 KB)
12
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation