છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
ઇ-સિટિઝન

ડાઉનલોડ

Download Forms

Sr. No. Forms Download Forms
1 Form - 1, Application form for grant and renewal of licence for using fishing vessel for fishing in the specified area. PDF(341KB)
2 Form - 2, Grant of licence for fishing vessel for fishing. PDF(305KB)
3 Form - 3, Register of Licnece PDF(123KB)
4 Form - 4, Application form for grant or renewal of registration of fishing vessel PDF(235KB)
5 Form - 5, Certificate of Registration of fishing vessel PDF(322KB)
6 Form - 6, Registar of fishing vessels PDF(116KB)
7 Form - 7, Application for change of particulars in the certificate of registration. PDF(239KB)
8 Form - 8, Quarterly Return PDF(178KB)
9 Form - 9, Master Log Book PDF(87KB)
10 Form - 10, Application for obtaining licence for fish sale stall PDF(97KB)
11 Form - 11, Licence for fish sale stall PDF(79KB)
12 Form - 12, Application for to obtain "No objection Certificate" to book a fish consignment. PDF(87KB)
13 Form - 13, Form of "No objection Certificate” to book the fish consignment. PDF(71KB)
14 Form - 14, An application to import fish seed / Prawn seed PDF(85KB)
15 Form - 15, Permission to import fish seed / Prown Seed PDF(86KB)
16 Form - 16, Application for obtaining permission to conduct breeding programmes in private hatcheries PDF(6980KB)
17 Form - 17, Permission for conducting fish breeding programmes by private hatchery. PDF(78KB)
18 Form - 18, Details of mesh sizes and fishes to catch to be followed by marine fisherman PDF(84KB)
19 Form - 19, An Application to register fish and shell fish culture PDF(63KB)
20 Form - 20, Details of Harvest from Culture PDF(73KB)
21 Form - 21, Application for obtaining boat licence PDF(89KB)
22 Form - 22, Boat licence in Inland Water sheets PDF(84KB)
23 Form - 23, Application for grant or renewal of PAGADIYA LICENCE PDF(148KB)
24 Form - 24, Licence for PAGADIYA FISHING PDF(127KB)
25 Form - 25, Application for registration of Boat Building Yard, Processing plant, Ice Factory or other Industries related to Fisheries. PDF(134KB)
26 Form - 26, Registration Certificate PDF(116KB)

Downlaod Annexures

Sr. No. Forms Download Forms
1 આદિવાસી યુવાનો માટે મત્સ્યોધોગ તાલીમ કેન્દ્રમાં દાખલ થવા અંગેનું અરજી પત્રક PDF(35KB)
2 વિસ્તારમાં મત્સ્ય તળાવ બાંધવા માટેની અરજીનો નમુનો PDF(36KB)
3 આદિવાસી માટે મત્સ્ય સ્થળ બીજ ઉછેરનાં ૭૯૬(૮) ટીએએસપી મત્સ્ય બીજ ઉછેર/૭૯૪(૨) ખાસ કેન્દ્રીય સહાય મત્સ્ય બીજ ઉછેર પ્રોગ્રામ તળે લાભાર્થી તરીકે દાખલ થવા અંગેનું અરજી પત્રક... PDF(33KB)
4 મત્સ્ય બીજ ઉછેરના મહેનતાણું મળ્યા અંગેની પહોંચ PDF(19KB)
5 આદિવાસી મત્સ્યોઉધ્યોગ સહકારી મંડળીને ઓફીસ-ક્રમ-સ્ટોર રુમ બાંધવા માટેનું અરજી પત્રક PDF(37KB)
6 આદિવાસી મત્સ્યોધોગ સહકારી મંડળીને મંત્રી પગાર રાહત મેળવવાનું અરજી પત્રક PDF(34KB)
7 આદિવાસી મત્સ્યોધોગ સહકારી મંડળીને લીઝીંગ-સ્ટોકીંગ / સીડ સ્ટોકીંગ સહાય ઉપર રાહત મેળવવાનું અરજી પત્રક.. PDF(35KB)
8 આદિવાસી માટે બોટ-નેટ યુનિટ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. PDF(35KB)
9 આદિવાસી માટે સાયકલ બોકસ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક. PDF(32KB)
10 આદિવાસી મત્સ્યોધોગ સહકારી મંડળી ને સહાય (લીઝસીડ અને બોટ નેટ માટે) તથા શેર ફર્મો મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક. PDF(34KB)
11 ઘર વિહોણા આદિવાસી માછીમારો માટે આવાસ માટેની અરજીનો નમુનો PDF(37KB)
12 તલાટીનો દાખલો, મંડળીનો દાખલો PDF(18KB)
13 હળપતિઓ માટે સાયકલ બોક્ષ નેટ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. PDF(33KB)
14 આદિવાસીઓ માટે કેરીયર વાન – છકડો-ફીશ સ્ટોલ વગેરે મેળવવા – અંગેનું અરજુ પત્રક PDF(33KB)
15 આદિવાસી મત્સ્યો. સહ મંડળીનો માટે કચેરીયર વાન-છડકો-ડીલીવરી બોટ ફીશ સ્ટોલ વગેરે મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક... PDF(33KB)

Download Application Forms

Sr. No. Forms Download Forms
1 મત્સ્ય ખેડુત નોંધણી પત્રક PDF(35KB)
2 મત્સ્ય ઉછેર તાલિમ માટે અરજી PDF(43KB)
3 સહકારીશ્રીનો શેરફાળો મેળવવા માટેના ફોર્મનો નમુનો. PDF(35KB)
4 શેનફાળા માંગણી અંગેનો ઠરાવનો નમુનો PDF(20KB)
5 મત્સ્યબીજની ખરીદી ઉપર રાહત મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ PDF(36KB)
6 આધુનીક સાધનો ખરીદી રાહત ખાતાકીય રાહત મેળવવા માટેની અરજી PDF(36KB)
7 રાહત અરજીનો નમુનો PDF(36KB)
8 કબુલાત નામું PDF(41KB)
9 અરજદાર ગુજરાતના વતની છે તે અંગેનો દાખલો PDF(20KB)

Download Welfare

Sr. No. Forms Download Forms
1 નવુ મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવાનું અરજી પત્રક PDF(35KB)
2 એકરાર નામું PDF(34KB)
3 માછીમાર આવાસ યોજના તળે વ્યક્તિગત લાભાર્થીઓની અરજી ઉપર મંડળીએ ભલામણ કરવાનું ફોર્મ PDF(37KB)
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation