સંપર્ક

વિભાગનુ સરનામું

મત્સ્યોદ્યોગ નિયામકશ્રીની કચેરી


3જો માળ, બ્લોક્નં-૧૦
જીવરાજ મહેતા ભવન
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
ફોન નં :- ૦૭૯-૨૩૨-૫૩૭૨૯
ફેક્સ નં :- ૦૭૯-૨૩૨-૫૩૭૩૦

લોકેશન

Commissioner of Fisheries

અ.નં નામ અને હોદ્દો કચેરી ટેલીફોન નંબર
શ્રી ડી. પી. દેસાઇ કમિશ્નરશ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨
શ્રીમતી રૂચાબેન જી. ચાવડા કમિશ્નરશ્રીના રહસ્ય સચિવશ્રી ૫૩૭૨૯, ૫૩૭૪૨
શ્રી કે.આર.પટ્ટ્ણી નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામકશ્રી (આંતર) ૫૩૭૩૭
શ્રી એમ.ડી.થાનકી નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક(આયોજન) ઇ/ચા ૫૩૭૪૩
શ્રી એમ.ડી.થાનકી મદદનીશ મત્સ્યોધોગનિયામક (વહીવટ) ૫૩૭૪૩
શ્રીમતી પી.એચ.મકવાણા નાયબ મત્સ્યોધોગ નિયામક (આંકડા‌) ૫૩૭૩૮
શ્રી ટી.વી.ચૌધરી નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ૫૩૭૪૦
શ્રી એમ.વી. છાયા હિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧) ૫૩૭૩૨
શ્રીમતી નીતા એમ.શુકલ મદદનીશ મત્સ્યોધોગનિયામક (એક્વા) ૫૩૭૩૯
૧૦ શ્રી ડી.આર.પટેલ મદદનીશ કાર્યપાલક ઇજનેર ૫૩૭૪૭
૧૧ શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ કે. વાઘેલા મત્સ્યોધોગ અધિક્ષક (એકવા) ૫૩૯૨૨
૧૨ શ્રી ડી.આઇ.સુતરીયા મત્‍સ્‍યોધોગ અધિક્ષક (વિસ્તરણ) ૫૩૭૪૮
૧૩ શ્રી આર.આઇ.અજવાળીયા મત્‍સ્‍યોધોગ અધિક્ષક (દરય) ૫૩૭૩૫
૧૪ શ્રી બી.ડી.ચૌધરી આંકડા અધિકારી ઇ/ચા ૫૩૭૩૩
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation