સંપર્ક

શાખા મુજબની વિગતો

ક્રમ શાખાનું નામ શાખાનું ટુંકુ નામ
મહેકમ શાખા
સંકલન શાખા
હિસાબી શાખા
અન્વેષણ શાખા
આયોજન શાખા
આંકડા શાખા
આંતર શાખા
ટેકનિકલ શાખા
દરીયાઇ શાખા
૧૦ વિસ્તરણ અને તાલીમ શાખા
૧૧ વસુલાત અને સહકાર શાખા
૧૨ એકવા શાખા
૧૩ કોમ્પ્યુટર સેલ -
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation