છેલ્લા 10 વર્ષોમાં મત્સ્ય ક્ષેત્રનો વિકાસ
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

ભાંભરા પાણી મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ

ખેડુતોએ ભાંભરા પાણી મત્સ્યોદ્યોગ માટેશું કરવું જોઈએ

ભારતના દરીયા કિનારાના ૬૦૦૦ કી.મી. વિસ્તારમાં આશરે ૧૪.૨ લાખ હેકટર જેટલો ખારાશવાળો પટ્ટો ભાંભરાપાણીના મત્સ્યોધોગના વિકાસ માટે ઉપલબ્ધ છે. આ કિનારા વિસ્તારની બીનફળદ્રુપ પડતર જમીનનો ઉપયોગ મત્સ્ય ઉત્પાદન વધારવા માટે કરવા ઉપરાંત ભાંભરાપાણીમાં મત્સ્ય ઉછેરથી "ઝીંગા" જે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખુબ જ અગત્યતા ધરાવે છે તથા વિદેશી હુંડીયાણુ કમાવી આપે છે. તેનો ઉછેર કરી સારુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની માંગને પહોંચી વળવા આપણા દેશના ભાંભરાપાણીના વિસ્તારોનો વિકાસ કરી અને તેમાં મત્સ્ય ઉછેર કરવાની ખુબ જ આવશ્યકતા છે. ગુજરાત રાજયમાં પ્રાથમિક સર્વે મુજબ ૮૯,૦૦૦ હેકટર જમીન ભાંભણાપાણીમાં ઝીંગા ઉછેર માટે વધુ અનુકુળ છે.

આ યોજના દ્વારા ખેડુતોને દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગ માટે નીચે પ્રમાણેના લાભ મળી શકે

ભાંભરા પાણીના મત્સ્યોદ્યોગ માટેની તાલીમ યોજના

ભાંભરાપાણીના મત્સ્યોદ્યોગ કરવા માંગતા વ્યકિતઓ/ ઇસમોને ભાંભરા પાણી મત્સ્યોદ્યોગને લગતી તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ તાલીમનો સમયગાળો પાંચ દિવસનો છે.જેમાં તાલીમાર્થીને પ્રતિ દિન રૂ. ૧રપ/- લેખે સ્ટાઇપેન્ડ ચુકવવામાં આવે છે.

એરેટરની ખરીદી ૫ર નાણાંકીય સહાય

ભાભરાપાણીમાં ઝીંગા ઉછેર પ્રવૃતિને વેગ આ૫વા માટે ઝીંગા ઉછેરોકોને એરેટરની ખરીદી ૫ર ૫૦% લેખે વધુમાં વધુ રૂ.ર૫,૦૦૦/-ની નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવે છે. એક લાભાર્થીને હેક્ટર દીઠ ૧ અને વધુમાં વધુ ૪ એરેટર ઉપર સહાય આપવામાં આવે છે.એરેટરની ખરીદી ૫ર સહાયની યોજના વિષે જાણો....

શ્રિમ્પ ફાર્મિંગ માટે ઈન્ફાસ્ટ્રકચર સુવિધા ઉભી કરવાની યોજના

ઝીંગા ઉછેર ફાર્મ માટે રોડ, ડ્રેનેજ અને વીજળી પુરવઠાની સુવિધાઓ ઉભી કરવા માટે ઝીંગા ઉછેર ફાર્મ ધારકોને માર્ગ અને મકાન વિભાગના ઇજનેર દ્વારા પ્રમાણિત કરેલ પ્લાન એસ્ટીમેટ મુજબ સરકારશ્રીના ખર્ચે સુવિધા પુરી પાડવામાં આવે છે.

શ્રિમ્‍પ ફાર્મિંગના વિકાસ માટે નાણાંકીય સહાય

આ યોજના હેઠળ ઝીંગા ઉછેર ફાર્મના નવા તળાવોના બાંધકામ/ કન્સટ્રકશન માટે ૫ હેકટર સુધીના જળવિસ્તાર(વોટર સ્પ્રેડ એરીયા)નાં ફાર્મ માટે પ્રતિ હેકટરે કેપીટલ કોસ્‍ટની સામે ર૫% સહાય અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૬૦,૦૦૦/- અને મહતમ રુપિયા ૩.૦૦ લાખની મર્યાદામાં લાભાર્થીદીઠ નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવે છે. તથા ર્ફામ સુધારણા/રીનોવેશન માટે ૫ હેકટર સુધીના જળવિસ્તાર(વોટર સ્પ્રેડ એરીયા)નાં ફાર્મ માટે પ્રતિ હેકટરે કેપીટલ કોસ્‍ટની સામે રપ% સહાય અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/- અને મહત્તમ રુપિયા ૧.૦૦ લાખની મર્યાદામાં લાભાર્થી દીઠ નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવે છે. શ્રિમ્‍પ ફાર્મિંગના વિકાસ માટે નાણાંકીય સહાય વિષે જાણો....

ભાંભરાપાણીમાં મત્સ્યો..ના વિકાસ માટે પેાલીથીન લાઇનરની ખરીદી, બર્ડ ફેન્‍સીંગ અને ડોગ ફેન્‍સીંગ માટે નાણાંકીય સહાય

પેાલીથીન લાઇનરની યુનીટ કોસ્‍ટ રુ.૫.૦૦ લાખ પ્રતિ હેકટરે યુનીટ કોસ્‍ટના ૨૫ ટકા લેખે રુ.૧,ર૫,૦૦૦/- સહાય ચુકવવામાં આવે છે. બર્ડ ફેન્‍સીંગ મટીરીયલની યુનીટ કોસ્‍ટ રુ.૧૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેકટર છે. યુનીટ કોસ્‍ટના ૫૦ ટકા અથવા રુ.૫,૦૦૦/- જે બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર છે. ડોગ ફેન્‍સીંગ મટીરીયલની યુનીટ કોસ્‍ટ રુ.૨૫,૦૦૦/- પ્રતિ હેકટર છે. યુનીટ કોસ્‍ટના ૫૦ ટકા અથવા રુ.૧૨,૫૦૦/- જે બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર છે. નવી બાબત તરીકે રૂ.૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ મંજુર થયેલ છે.

સી વીડ કલ્ચર (દરિયાઇ શેવાળનાં ઉછેર) માટે નિદર્શન અને તાલીમ માટે ની યોજના

આ યોજનામાં સીવીડ કલ્ચરની પ્રવૃતિ હાથ ધરવા માટે આ ક્ષેત્રનાં નિષ્ણાતો ધ્વારા નિર્દેશન અને તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં તાલીમ દરમ્યાન લાભાર્થીને પ્રતિદીન રૂ.૧૦૦.૦૦ લેખે સ્ટાઇપેન્ડ ચુકવવામાં આવે છે. આ તાલીમનો સમયગાળો ૧૦ દિવસનો છે. તાલીમ પામેલ મહિલા લાભાર્થીને સી-વીડ ઉછેર માટેના રાફ્ટ પર રૂ. ૧,૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં આવે છે.

ભાંભરાપાણી વિસ્તારમાં ઝીંગા ઉછેર માટે માસ્ટર મેપીંગ

ભાંભરાપાણીમાં મત્સ્યોધોગના વિકાસ માટે ઉપલબ્ધ જમીનની મોજણી તથા માપણી જરૂરી છે જેના માટે માસ્ટર મેપીંગની કામગીરી વાપ્કોસ, ગાંધીનગર દ્રારા કરાવવામાં આવે છે.

  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation